Biomasa

Biomasa

Biomasa představuje významný obnovitelný zdroj energeticky využitelné energie. Označuje substanci biologického původu, jako je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa, vedlejší organické produkty nebo organické odpady. Tato biomasa je využitelná pro energetické účely. Energie biomasy pochází ze slunečního záření a fotosyntézy, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

V ekologii je biomasa definována jako celková hmota jedinců určitého druhu, skupiny druhů nebo všech druhů společenstva na určité ploše. U rostlin se vyjadřuje v hmotnosti sušiny, u živočichů v čerstvé hmotnosti. Teoreticky lze k získání energie využít všechny formy biomasy, jelikož základním stavebním prvkem živé hmoty je uhlík a jeho chemické vazby obsahující energii.

Za základní zdroj biomasy jsou považovány rostliny, které jsou pomocí světelné energie Slunce schopny vytvořit sacharidy a následně bílkoviny. V podmínkách České republiky jde z hlediska energetického využití především o dřevo, slámu a jiné zemědělské zbytky a exkrementy užitkových zvířat, či o energeticky využitelný tříděný komunální odpad nebo plynné produkty vznikající při provozu čistíren odpadních vod. Za nejlevnější způsob získávání tepla patří spalování dřevního paliva. Ostatní metody nejsou vzhledem k vyšším nárokům na technologii a tím na investice v podmínkách České republiky tak rozšířené.

Všeobecně je využití biomasy považováno za žádoucí, a to zejména z hlediska minimalizace ekologické zátěže. Evropská agentura pro životní prostředí stanovila takzvaný evropský potenciál biomasy. Ten by respektoval ochranu biologické rozmanitosti a vedl k minimu nepříznivých dopadů. V roce 2030 by tak mohlo být asi 15% energetické poptávky v Evropské unii pokryto energií vyrobenou ze zemědělských, lesnických a odpadních produktů z čistě evropských zdrojů.