Vybrané předpisy stavebního práva. Podle stavu k 1.6.2013 NOVINKA

Druh zákoníky
Vydavatelství ČKAIT
Počet stran 432
Rok 2013
dostupnost není skladem
Cena: 320 Kč s DPH
Dříve: 350 Kč Sleva 9%
ks

Podrobný popis produktu Vybrané předpisy stavebního práva. Podle stavu k 1.6.2013

Tato publikace zveřejňuje aktuální verze zásadních prováděcích právních předpisů, které se týkají přípravy a provádění staveb z hlediska veřejného stavebního práva. K provedení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu byly vydány i vyhlášky, které jsou obsahem této knihy. Mnohé z nich byly novelizovány v souvislosti se změnou tohoto zákona, provedenou zákonem č. 350/2012, která nabyla účinnost k 1.1.2013 Základní obsah těchto novel je ve stručnosti zahrnut v úvodu knihy - strany č. 7 - 17 Seznam vyhlášek , které jsou obsaženy v knize včetně jejich příloh : Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Vyhláška č, 501/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění Vyhlášky č. 63/2013 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č.367/2005 Sb. Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Prováděcí vyhláška zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb. Prováděcí vyhláška zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
zpět